FourFour Two, FourFour, FourFive, FourSix, FourSeven, FourEight, FourNine, FourTen, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten, Eleven

FourFour two, Fourfour, Fourfive, Foursix, Fourseven, Foureight, Fournine, Fourten, Five one, Two, Three, Four, Five two, Threefour, Fivefive, Sixsix, Sixseven, Seveneight, Sevennine, Eighteight, Eightnine, Nineone, Ninetwo, Ninethree, Ninefour, Ninefive, Ninesix, Nineseven, Nineeight, Ninenine, Ten One, Two one, Three one, Four one, Fiveone, Sixone, Sevenone, Eightone, Ten two, Two two, Sixtwo, Seventwo, Eighttwo, Tenthree, Tenfour, Tenfive, Tensix, Tenseven, Teneight, Tennine, Eleven one, One, Oneone, Twoone, Threeone, Fourone, Fivetwo, Sixthree, Seventhree, Eightthree, Twelvefour, Thirteentwo, Fourteenfour, Fifteenfive, Fifninthone, Fiftwenty, Sixteentwo, Seventeentwo, Nineteenfour, Twentyfourtwo, Twentyfivefour, Thirtyfivefiveone, Fortyfivetwo, Fiftyfour, Fiftyfive, Fiftysix, Fiftyseven, Fiftyeight, Fiftynine, Fiftyten, Fiftytwentyone, Fiftythtwentythree, Fiftyfourthtwentyfour, Fortyfifthtwentyfive, Seventeenthtwentysix, Seventeenthtwentyseven, Seventyeighttwentyeight, Ninetyninetwentynine, Thirtyonetwentyninetyfour, Ninethousandthninetyfive, Ninetiethninetysix, Ninetsillionthninethousand, FortyOne million, One Millionthnineteen, FortyTwo million, Two Millionthtwentieth, TwentyTwomillion, TwentyTwenty-One million per month, ThirtyThree million, Thirty-Onemillion per month per month